שלום אורח, למועדון הלקוחות התחבר | הרשמה
 
 
 
 

תקנון

 
ברוכים הבאים לאתר "פרינט סנטר", ברשת האינטרנט. השימוש באתר "פרינט סנטר" כפוף לתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

א. מועדון "סטודנט סנטר"
קראו בעיון את תנאי התקנון לפני שליחת בקשה להצטרפות למועדון "סטודנט סנטר" - עצם שליחת הבקשה להצטרפות דרך האתר היא הצהרה לכך שקראתם, קיבלתם ואישרתם את המצוין בדף זה.

מועדון הלקוחות "סטודנט סנטר" (להלן - "המועדון") מנוהל על-ידי "פרינט סנטר" (להלן - "הנהלת המועדון") ומטרתו להעניק לחברי המועדון הטבות ומתנות במגוון רחב, בתמורה לחברות במועדון הכולל מתן פרטי התקשרות עם החבר כגון דוא"ל על מנת לאפשר פרסום של עסקים המשתתפים כהגדרתם להלן, במהלך תקופת חברותם במועדון ובהתאם להוראות תקנון זה. העיקרון המנחה הינו ריכוז שירותים מגוונים הניתנים על ידי בתי עסק שונים  ומתן הטבות לחברי המועדון על ידי בתי עסק הזוכים לפרסום.


1          העסקים המשתתפים

1.1        העסקים אשר רכישה בהם תקנה לחבר המועדון הטבות (להלן - "העסקים המשתתפים") יהיו כדלקמן:

1.1.1     בית העסק "פרינט סנטר" אשר ברשותו חנות למכשירי כתיבה וציוד משרדי מחלקה לצילומים הדפסות וכריכות וכן מספק שירותי דפוס
             מגוונים.

1.1.2     עסקים מכל סוג אשר הנהלת המועדון תסכים להתקשר עימם בהסכם לפיו יוקנה לרוכשי מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידם, אשר
             הינם או יהיו חברי המועדון, זכות לקבלת הטבות במסגרת המועדון.

1.1.3     מובהר כי האחריות בגין מתן הטבה ללקוח כלשהו על ידי העסקים המשתתפים תחול על העסקים המשתתפים, לפי הענין.

1.2        "פרינט סנטר" כמנהלת ובעלת המועדון, רשאית ותהייה רשאית להורות בכל עת על הוספת עסק לרשימת העסקים המשתתפיםו/או
             גריעתו ממנה. רשימה מעודכנת של העסקים המשתתפים תימצא במשרדי הנהלת המועדון ברחוב היוצרים 5, אור-יהודה (להלן -
             "משרדי המועדון") וניתן יהיה לקבל מידע עליה במשרדי המועדון בימים ובשעות העבודה המקובלות.
 
 
 
 
 
 
 
4          כללי

4.1        הנהלת המועדון שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם
             באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט בסעיף 6.8 להלן.

4.2        הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקפות החברות בו,
             ההטבות להן זכאים החברים, מפתח הצבירה, מגוון המתנות, העסקים המשתתפים וכיו"ב, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון ועל
             פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3        הנהלת המועדון רשאית להוסיף מתנות או מבצעים נוספים מעת לעת, והכל בתנאים שייקבעו על ידה. 
             מידע על מבצעים אלה יפורסם בנפרד.

4.4        הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים המופיעים בפרסומיה מפעם לפעם, במקרה של פיחות השקל
             תוך כדי תקופת המבצעים.

4.5        בכל מקרה לא יתקיים כפל מבצעים.

4.6        כל ההטבות ו/או המתנות כפי שתופענה בפרסומי המועדון מעת לעת, תסופקנה על ידי הנהלת המועדון, על פי תנאי תקנון זה, אך
             ורק עד גמר המלאי ובכפוף להמצאותן במלאי.

4.7        כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון וככל שאין הוא מסכים להם אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון או תופסק
             חברותו במועדון וכרטיס החבר שבידו יחשב כבלתי תקף.

4.8        דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת המועדון: הודעות הנהלת המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך
             לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או ברשימת העסקים המשתתפים ו/או
             בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב יעשו על ידי הנהלת המועדון באופן
             ובדרך כפי שהנהלת המועדון תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחנויות
             העסקים המשתתפים ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים לחברי המועדון ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או בעיתון
             יומי ו/או באתר האינטרנט של "פרינט סנטר" ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד קופות העסקים המשתתפים ו/או באחד מהם, לפי העניין
             והכל לפי בחירת הנהלת המועדון, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח
             ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.

4.9        להנהלת המועדון אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או מצגים של העסקים המשתתפים ו/או מי מהם, אשר לא יפורסמו על גבי ניר
             רשמי ובהודעה רשמית של הנהלת המועדון.

4.10      בכל מקרה שחבר מועדון יתבע את המועדון הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
4.11      מאחר שהמועדון אינו ישות משפטית, הרי בכל מקום בו נאמר "הנהלת המועדון" משמע: "פרינט סנטר".
 
 
 
5          מוקד שרות לקוחות

5.1        כן יעמדו לרשות חברי המועדון נציגי השירות של הנהלת המועדון בימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 18:00,
             וביום ו' בין השעות 08:00 - 12:30,בטלפון: 03-63457850, ובפקס: 03-6345792.

5.2        כתובת הנהלת המועדון הינה: הפלדה 3, אור-יהודה.

הנהלת מועדון "סטודנט סנטר"

ב. הזמנת הדפסה דרך האתר

קראו בעיון את תנאי התקנון לפני הזמנת ההדפסה - עצם ביצוע ההזמנה באתר היא הצהרה לכך שקראתם, קיבלתם ואישרתם את המצוין בדף זה.

לקוח המזמין הדפסת עבודה דרך אתרנו מקבל על עצמו את כללי תנאי השימוש כפי שהםרשומים באתר, ואינו יכול לבוא בטענות, בתלונות ובתביעות כלפי "פרינט סנטר", אלא במקרים של הפרה ישירה של תנאי השימוש. 
כמצוין, בכל דבר ועניין אנו עומדים בחוקי מדינת ישראל.

אנו מנסים לטפל בכל ההזמנות על בסיס יום-יומי , מטרת עבודתנו היא לטפל בכל הזמנה בתוך יום עבודה  (24 שעות) מרגע ביצועה. הודעות חשובות על זמן אספקת  הזמנתכם, מועברות אליכם על ידי נציגנו בשיחות טלפוניות למספר הטלפון שסיפקתם בעת ביצוע ההזמנה. אנא הקפידו להכניס פרטים מדויקים.

1          ביצוע הזמנה:

1.1        יש למלא את הפרטים בצורה מדויקת.

1.2        יש לסגור את הקבצים לפורמט PDF  (יש הוראות באתר)  ולצרף את הקבצים. קבצים שלא ישלחו בפורמט PDF לא יטופלו!!!

1.3        חשוב לבדוק את קובץ ה-PDF לאחר יצירתו, בעת ההמרה אובייקטים עלולים להשתנות.

1.4        יש למלא את שאר שדות ההזמנה המנחות כיצד תתבצע ההזמנה.

2          הגשת עבודות

2.1        לקוח המבקש כי "פרינט סנטר" תגיש עבורו את עבודתו למכללה מודע לכך ש"פרינט סנטר" לא אחראית על הגשת עבודתו
             בתנאים הבאים:

  •  הקובץ לא נשלח בפורמט PDF.
  •  ההזמנה לא בוצעה לפחות 24 שעות לפני מועד ההגשה המבוקש.
  •  הלקוח לא יצר קשר לוודא כי ההזמנה התקבלה על-ידי "פרינט סנטר" ווידא כי היא בטיפול.
  •  "פרינט סנטר" לא קיבלה תשלום עבור ההזמנה.

2.2        תוכן העבודה המודפסת הינה באחריות הלקוח ועליו לוודא את תקינות הקבצים.

2.3        הלקוח מודע לכך שאובייקטים שמצורפים לעבודה עלולים להופיע בצורה שונה בתהליך ההדפסה.

2.4        התשלום עבור ההזמנה יתבצע טלפונית על-ידי כרטיס האשראי, ולקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר לא יהיה זכאי להכחיש את העסקה. 

3          מדיניות ביטול הזמנות

3.1        לקוח שיבטל או ישנה את הזמנתו לאחר ש"פרינט סנטר" קיבלה אישור טלפוני לבצע את ההזמנה, יחויב תשלום מלא עבור ההזמנה
             שבוצעה על-ידו.

4          תנאים והגבלות

4.1        "פרינט סנטר" זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

4.2        המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

4.3        אין כפל מבצעים והנחות.

 שיהיה בהצלחה!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הפלדה 3, אזור התעשייה הישן, אור-יהודה
טל': 6345785 - 03 | נייד: שלמה 2570393 - 052
 
שעות פתיחה:
א'-ה' 08:45-17:00
ו' וערבי חג 08:45-13:30
יום שבת  סגור
 
 
תמצאו אותנו גם בפייסבוק